Strona główna -> Statut KPW

 

 
 
 
STATUT

STOWARZYSZENIA
 
„ KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”
 
 
 
 
R o z d z i a ł I
 
Postanowienia ogólne.
 
§ 1
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW), zwane jest dalej „Klubem” posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

 
2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.
 
§ 2
 
1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Klub może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 
2. Siedzibą Klubu i jego władz jest miasto Wieliczka.
 
3. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 
§ 3
 
Klub ma prawo powoływania oddziałów na zasadach określonych
w postanowieniach statutu.
 
§ 4
 
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 
§ 5
 
1. Klub może posługiwać się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji, na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 
2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Klubu.
3. Klub ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI i jego adresem, i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
R o z d z i a ł II
 
Cele i sposoby działania Klubu
 
§ 6
 
Celem Klubu jest:
1. Zrzeszanie się i wzajemna łączność przyjaciół Wieliczki zamieszkałych w Wieliczce, w kraju i zagranicą.
2. Organizowanie więzi i współpracy przyjaciół Wieliczki w dziele budowania pozytywnego wizerunku Wieliczki i promowania go.
3. Wyzwalanie i budowanie lokalnego patriotyzmu.
4. Podtrzymywanie i szerzenie tradycji historycznych, kulturowych, religijnych a szczególnie świętej Kingi, patronki miasta.
5. Popularyzacja wiedzy o dziejach Wieliczki i jej zabytkach.
6. Inspirowanie i popieranie działań na rzecz rozwoju Wieliczki, jako ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego.
7. Wspieranie inicjatyw twórczych związanych z Wieliczką.
8. Współpraca z władzami miasta i gminy Wieliczka, Kopalni Soli „Wieliczka”, Wielickiego i innych instytucji.
9. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami, szczególnie z miast górniczych w dziedzinie wspólnych zainteresowań, celów i działań.
 
§ 7
 
 Klub realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie różnego rodzaju spotkań kulturalno-oświatowych.
2. Organizowanie: prelekcji, wystaw, konkursów wiedzy o Wieliczce i jej zabytkach.
3. Prezentowanie dorobku naukowego i osiągnięć członków Klubu.
4. Tworzenie sekcji zainteresowań oraz komisji do poszczególnych zadań.
5. Inicjowanie wydawnictw i innych publikacji o Wieliczce.
6. Współpracę z właściwymi władzami i instytucjami oraz pokrewnymi
    stowarzyszeniami.
7. Organizowanie wycieczek do miast górniczych, w których istnieją podobne stowarzyszenia.
8. Udział w życiu społeczno-kulturalnym Wieliczki.
 
 
 
§ 8
 
Klub organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją celów statutowych.
 
§ 9
 
Klub może ustanowić wyróżnienia, dyplomy, nagrody i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Klub.
 
 
R o z d z i a ł III
 
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
 
§ 10
 
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
 
§ 11
 
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Klubu oraz deklarują swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnieniu celów Klubu i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu wraz z poparciem dwóch jego członków i opłatą wpisową.
 
§ 12
 
Członek zwyczajny Klubu posiada prawo:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu
2. Prawo uczestnictwa we wszystkich pracach i imprezach Klubu.
3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.
4. Posiadania legitymacji członka Klubu.
 
§ 13
 
Członek zwyczajny Klubu jest zobowiązany:
1. Brać czynny udział w pracach Klubu.
2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu.
3. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
4. Regularnie płacić składki członkowskie.
 
§ 14.
 
1.Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego i jest poprzedzona pisemnym upomnieniem.
 
2.Skreślenia z listy członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd w przypadkach:
a). rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie.
b). upływu 6 miesięcy od daty pisemnego upomnienia członka Klubu zalegającego z wpłatą składek za okres roku.
c). prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
d). skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
e). wykluczeniem z Klubu prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
f). śmierci członka.
 
3. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ustępie 2 punkt: a-c, członek Klubu może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 
§ 15
 
1.Członkiem wspierającym Klubu może być każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodę zostaje przyjęta do Klubu przez Zarząd, określając swą pomoc w realizacji jego celów.
 
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.
 
§ 16
 
Członkiem honorowym Klubu może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Klubu, na wniosek Zarządu.
 
§ 17
 
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Klub, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu, jeśli nie są członkami zwyczajnymi.
 
§ 18
 
1. Przyjmowanie członka i skreślanie go z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu lub oddziału.
 
2. W przypadku rażącego naruszenia przepisów statutu lub innego działania na szkodę Klubu Zarząd może wystąpić do sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka z Klubu.
 
§ 19
 
1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
    a). biernego i czynnego wyboru do władz Klubu.
    b). udziału we wszystkich pracach i imprezach Klubu.
    c). zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu.
    d). posiadania legitymacji członka Klubu.
 
2. Członkom wspierającym Klubu przysługują uprawnienia wymienione § 17 statutu.
 
§ 20
 
Członkostwo wygasa przez:
 
1. Dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłasza się pisemnie.
2. Skreślenie z listy członków Klubu z powodu:
     a). niezapłacenia składki członkowskiej przez okres 1 roku.
     b). skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia  publicznych.
     c). wykluczeniem z Klubu prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
     d). śmierć członka.
 
§ 21
 
Członkowie wspierający i honorowi obowiązani są:
1. Postępować zgodnie z celami i zadaniami Klubu.
2. Brać udział w działalności Klubu.
3. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Klubu.
 
R o z d z i a ł IV
 
Władze Klubu.
 
§ 22
 
1.Władzami Klubu są:
a). Walne Zebranie członków Klubu z tym, że członków Klubu skupionyc w oddziałach reprezentują delegaci oddziałów.
b). Zarząd
c). Komisja Rewizyjna.
d). Sąd Koleżeński.
 
2. Kadencja władz trwa 3 lata.
 
3. Uchwały Zarządu i Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
 
Walne Zebranie
 
§ 23
 
1.Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu:
 
2.W Walnym Zebraniu członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania członków.
 
4. Zwyczajne Zebranie członków powinno odbywać się w ciągu 3-6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
 
5. Delegatów oddziałów Klubu na Walne Zebranie wybierają Walne Zebrania oddziałów w proporcji ustalonej przez Zarząd Klubu.
 
6. Nadzwyczajne Zebranie członków powołuje się :
a). gdy organ uprawniony do zwoływania zebrań uzna to za wskazane 
b). na żądanie Komisji Rewizyjnej. 
c). na żądanie 1/5 członków Klubu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 
7. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają przy obecności liczby członków określonej w § 22,ust. 3.
 
8. Walne Zebranie podejmuje ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków jeśli odbywa się po upływie pół godziny po wyznaczonym terminie i jeśli w zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu wyraźnie to zaznaczono.
 
§ 24
 Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Klubu
2. Ustalanie wysokości wpisowego, oraz wysokości składek członkowskich
3. Uchwalanie regulaminów władz Klubu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
5. Doroczna ocena pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. 
6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.      
7. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
8.Uchylenie uchwał walnych zgromadzeń oddziałów niezgodnych z zasadniczym kierunkiem działalności lub interesami Klubu.
9. Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości Klubu powyżej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
10.Uchwalanie zmian statutu i rozwiązanie Klubu.
11.Wybór i odwoływanie członków władz Klubu.
 
Zarząd Klubu
 
§ 25
 
1. Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz, zaciąga zobowiązania majątkowe i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków Klubu.
 
2. Zarząd Klubu składa się z prezesa, v-ce prezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu oraz prezesów lub v-ce prezesów Zarządów oddziałów.
 
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się raz w miesiącu.
 
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący Komisji zainteresowań z głosem doradczym, oraz osoby zaproszone przez prezesa.      
 
§ 26
 
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:
1.     Realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.     Określenie szczegółowych kierunków działania Klubu.
3.     Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
4.     Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), w pozostałych przypadkach Walne Zebranie.
5.     Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.
6.     Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
7.     Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8.     Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
9.     Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
   10. Uchylanie uchwał zarządów oddziałów sprzecznych z obowiązującym przepisami statutu lub uchwałami władz Klubu.
 
§ 27
 
1.     Prezes i wiceprezes reprezentują Klub na zewnątrz i czuwają nad wykonaniem postanowień statutu i zadań Klubu. Sekretarz prowadzi protokoły zebrań i załatwia sprawy kancelaryjne. Skarbnik prowadzi sprawy finansowe Klubu.
 
2.     Pisma Klubu podpisuje prezes lub wiceprezes i sekretarz, a dokumenty o charakterze finansowym prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes i skarbnik.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 28
 
1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 
2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 
§ 29
 
 Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu i Klubu.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami.
3.     Składanie sprawozdań ze swej działalności.
 
§ 30
 
1.     Kontrola całokształtu działalności Klubu odbywa się co najmniej raz w roku
 
§ 31
 
1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 
Sąd Koleżeński
 
§ 32
 
1.Wszelkie spory między członkami Klubu na tle jego działalności rozstrzyga Sąd Koleżeński wybrany przez Walne Zebranie złożony z 3 członków, który wybiera spośród siebie przewodniczącego.
2.Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego w sprawach naruszenia przepisów statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Klubu może określić kary:
    a). upomnienia,
    b). zawieszenia w prawach członka na okres od miesiąca do roku.
    c). wykluczenie z Klubu
3.Od orzeczenia określającego karę, zainteresowany może odwołać się do Walnego Zebrania.
4.Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin nadany przez Walne Zebranie Klubu.
 
 
Uzupełnianie składu władz stowarzyszenia
 
§ 33
 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowiska. Wyboru władz dokonuje Walne Zgromadzenie Klubu zgodnie z § 24 pkt.11.
 
 
R o z d z i a ł V
 
Oddziały Klubu
 
§ 34
 
1.Terenem działania oddziału może być jedno lub kilka województw, miasto lub gmina.
2.Oddział tworzy co najmniej 10 członków Klubu stale zamieszkałych w danym terenie.
3. Do założenia jak również rozwiązania oddziału wymagana jest zgoda (uchwała) Zarządu Klubu.
4. Powstanie oddziału podlega zgłoszeniu organowi administracji państwowej właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby oddziału.
5. Oddział używa pieczęci podłużnej z napisem KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI podaniem oddziału i jego adresu.
 
§ 35
 
1. Oddział realizuje na swoim terenie cele i zadania Klubu wskazane w rozdziale II prowadząc działalność zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.
 
2. Uchwały Walnego Zebrania Klubu i uchwały Zarządu Klubu podjęte
    w warunkach określonych § 22 , ust. 3 są obowiązujące dla walnych zgromadzeń i zarządów oddziałów.
 
3. Zarząd Klubu obowiązany jest w związku z § 23 zapewnić delegatom oddziałów uczestnictwo w Walnym Zebraniu Klubu, a w związku z § 25 ust. 2 – zawiadomić zarządy oddziałów o wyznaczonych terminach posiedzeń Zarządu Klubu.
 
§ 36
 
Do członków Klubu skupionych w oddziale, ich praw i obowiązków mają odpowiednio zastosowanie postanowienia rozdziału III.
 
§ 37
 
1. Do władz oddziału mają odpowiednie zastosowanie postanowienia rozdziału IV § 23 z ograniczeniami wynikającymi z ust. 2 i 3.
 
2. Podejmowanie uchwał dotyczących spraw, o których mowa w § 24 pkt. 2, 3, 6, 8, 9 oraz § 26 pkt. 10 jest zastrzeżone dla władz Klubu.
 
3. Zarząd oddziału składa się z 3 członków , w tym prezesa wybieranego na swym pierwszym posiedzeniu.
 
4. Zarząd oddziału obowiązany jest każdorazowo – w stosownym czasie – zawiadomić Zarząd Klubu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oddziału oraz w związku z § 24 pkt .8 i § 26 pkt. 10 – przesłać Zarządowi Klubu teksty uchwał Walnego Zgromadzenia oddziału i zarządów oddziałów.
 
 
 
 
R o z d z i a ł VI
 
Majątek i Fundusze
 
§ 38
 
Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§ 39
 
1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
a). opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b). dotacje,
c). darowizny, zapisy i składki,
d). wpłaty z działalności statutowej,
e). dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów   statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Pracownik Klubu może otrzymywać wynagrodzenie określone postanowieniami umowy o pracę.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
    przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z
    obowiązującymi przepisami
5. Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zgody Walnego Zebrania członków Klubu.
 
§ 40
 
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub v-ce prezesa oraz skarbnika.
 
 
R o z d z i a ł VII.
 
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.
 
§ 41
 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku mniejszej liczby członków stosuje się §22 ust. 3 i § 23 ust.8.
 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 
3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07. 04. 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. Ustaw nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 
§ 42
 
Rozwiązanie Klubu może uchwalić na wniosek Zarządu Walne Zebranie specjalnie w tym celu zwołane z udziałem 2/3 członków i większością ¾ głosów obecnych. Majątek Klubu przechodzi wówczas na cele pokrewne stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzonej przez organ rejestracyjny.
 
§ 43
 
Do uchwał w sprawach wymienionych w § 41 i § 42 stosuje się odpowiednio § 23 i § 24.
 
 
R o z d z i a ł VII
 
Przepisy przejściowe
 
§ 44
 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.
 
 
 
 
 
 
Statut Klubu Przyjaciół Wieliczki uchwalono na Walnym Zebraniu Klubu
w dniu 27.03.2004 r.,
2.08.2004 r. Klub Przyjaciół Wieliczki został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213186.
 
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska